ثبت‌نام
از خود شناسی تا خدا شناسی – رها سلیمانی

از خود شناسی تا خدا شناسی

انسان زمانی که از وجود خود «آگاه» می شود و می فهمد که چقدر موجود توانایست به مرحله « خودشناسی» می رسد.
شخصی که خودش را شناخته و نسبت به جهان و محیط اطراف « آگاه» است، آرام آرام به « خداشناسی» می رسد. زیرا آنچه که در درون انسان است، انعکاسی است از خداوند.
«شناخت انسان» نسبت به خود ممکن است سال‌ها طول بکشد. چه بسا انسان‌هایی که زندگی کردند و به « خودشناسی» نرسیدند و از این دنیا رفتند.
سرگرم شدن انسان به امور دنیایی یعنی تمرکز را از روی خود برداشتن.
«خودشناسی» یعنی آگاه شدن از«قدرت های درون».
بعنی پاسخ هر چیز در درون است نه بیرون.
خداوند در تک تک سلولهای ما هست. در هر لحظه از زندگیمان حضور دارد. پس اگر با تامل به درون نگاهی بیندازیم، نور خدا را در «قلبمان» احساس می کنیم.