ثبت‌نام
اسطوره باکره – رها سلیمانی

اسطوره باکره

سه اسطوره‌ی باکره‌ی یونان باستان، (آرتمیس و آتنا و هستیا که هرگز در سیطره‌ی جهان مردان قرار نگرفتند)

«آرتمیس» 🌜🏹اسطوره‌ی شکار و ماه،

«آتنا» 🧠📚⚙️اسطوره‌ی خرد و صنعت

و «هستیا» 🕌🏡🧘‍♀️اسطوره‌ی معبد و خانه و آرامش.

❌🧔این سه اسطوره نماد بخش های مستقل،فعال و فاقد رابطه با مردان در روان زنان هستند.

«آرتمیس و آتنا» کهن الگوهایی دارای نمود بیرونی و دستاورد محور هستند🏆🥇🎯🏁؛ در حالی که هستیا به سمت دنیای درون تمرکز دارد🧚‍♀️📿🧘‍♀️.

هرزنی که «فضایی برای خودش» می‌خواهد یا با خودش احساس راحتی می‌کند یا از کشف کردن لذت می‌برد یا از انجام انفرادی کارها استقبال می کند، نسبتی با یکی از این سه کهن الگوی باکره دارد.