ثبت‌نام
انسان و تعالی – رها سلیمانی

انسان و تعالی

خداوند انسان را آفرید برای « تعالی» و رسیدن به «آگاهی».
اما از آنجایی که دنیای مادی، بسیار دنیای پر زرق و برق و وابسته است، انسانها بر سر قدرت، جنگ‌ها و رقابت‌های زیادی کردند.
برای حفظ نسل خود تولید مثل های زیادی انجام دادند و ذهنشان در همین امور ماند و اصل ماجرا را فراموش کردند. دنیای ماده دنیای« سختی های زیاد» است.
انسان در زندگیش اتفاقات و مسایل زیادی را تجربه می کند. اگر دقیق باشد و اهل تفکر درهمان اوضاع سخت می تواند رشد کند و متعالی شود.
در واقع سختی انسان راه تعالی اوست اگر آگاهانه بنگرد.
انسان موجودی جاودانه است. این دنیا وتمامی مراحل زندگی او صرفا«مسیر رشد» اوست برای جهان بعدی که«آزادی روح» است.