ثبت‌نام
شاخه‌های یوگا – رها سلیمانی

شاخه‌های یوگا

شاخه‌های یوگا

چهار شیوه متفاوت یوگا، طی قرن‌ها توسعه یافته است و اغلب به چهار شاخه درخت انجیر هندی، که ریشه‌های آن از شاخه‌هایش آویزان است متصل می‌شود و به نظر می‌رسد از آسمان به زمین رشد می کنند.
یوگا به چهار رشته اصلی تقسیم می شود:
۱) باکتی یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق تجربه عشق و محبت به تمامی موجودات و مخلوقات عالم.
۲) کارما یوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق خدمت بدون چشم داشت.
۳) گیانایوگا یا جنانایوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق کسب دانش و آگاهی.
۴) آشتانگایوگا:
رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق به کنترل درآوردن و پرورش جسم و ذهن و در نهایت متحد و هماهنگ کردن آن دو، این رشته از یوگا به دو شعبه تقسیم می شود:
هاتایوگا و راجا یوگا