ثبت‌نام
نگرش مجموعه – رها سلیمانی

نگرش مجموعه

نگرش مجموعه :

چشم انداز وجهان بینی مجموعه «داشتن سیاره ای بدون تبعیض، شاد، رها و آگاه و به تعالی رسیده است.

مجموعه مجری روان شناسی تعالی است. نوعی از روان شناسی که شاید کمتربه آن پرداخته شده است.

آینده نگری ما این است که به جایی برسیم تا انقدرمتحد باشیم که همدیگر را « هم سیاره ای »خطاب کنیم.چون معتقدیم همه ما یکی هستیم.

تمامی انسان ها درهرشرایطی که هستند، چه سفیدپوست چه زردپوست و چه سیاه پوست، باهر زبانی که هستند، با هرگویش و ‌لحن و فرهنگ و قانونی، باهرنوع جغرافیا وآب و هوایی، با هرتفکر و احساسی، با هردیدگاه و اعتقادی « یکی هستیم».

همه ما یک نقطه مشترک داریم وآن این است که ساکن سیاره زمین هستیم. بخاطرهمین اشتراک باید به هم احترام بگذاریم وعشق بورزیم.

و به جای کلماتی مثل ایرانی و خارجی بگوییم:«هم سیاره ای»یعنی همه ما یکی هستیم درسیاره. و با هم درصلح شخصی وجهانی هستیم و می پذیریم عوامل سیاره زمین را.