ثبت‌نام
شخصیت – رها سلیمانی

شخصیت

مطالعه شخصیت شناسی

پیچیدگی شخصیت

شخصیت انسان آنقدر پیچیده است که توضیح وتحلیلش به این راحتی نیست.

چون افراد درموقعیت های مختلف و با افراد مختلف درفرهنگ های مختلف، مدل رفتاری متفاوتی دارند و تغییرمی کنند.

ازهمه این ها گذشته، به فرض درشرایط ثابت هم که باشند بنا به روحیه و حس و حالشان رفتار می کنند.

این حس ‌رویکرد های فردی درانتخاب ها و نوع ساختمان مغز تاثیرمی گذارد و انتخاب ها و تصمیمات را متفاوت و متغییرمی سازد...

تعریف شخصیت

برای اینکه دقیق تر و ملموس تر بتوانیم تعریف درستی ازشخصیت ارائه دهیم باید بهتر خودمان را بشناسیم.

روانشناس ها آزمون های زیادی برای درستی شخصیت تدوین کرده اند. اما شاید شما اعتقادی به هیچ تست و آزمونی نداشته باشید. شاید هم شما درست می کویید. به هرحال شما خودتان را بهتر می شناسید.

حالا می خواهیم به شما بگوییم برای تعریف بهتر شخصیت خود، صفاتتان را لیست کنید و روی کاغذ بنویسید.

اما نکته مهم این است که آنچه که دوست دارید را ننویسید، آنچه را هستید بنویسید.

و از کلمه عالی یا خیلی بد استفاده نکنید. واقعی، ‌شفاف، ‌صادق باشید تا بتوانید به شخصیت اصلیتان برسید.

روش رسیدن به خود واقعی

صفاتتان را بنویسید ولیست کنید.

۳۰۰صفت بنویسید.اگرسختتان است یا حضورذهن ندارید حداقل۳۰ صفت بنویسید وکنارصفتی که درمورد شما صدق می‌کند علامت بزنید.

صداقت را فراموش نکنید.آنچه که هستید را بنویسید نه آنچه دوست دارید یا به شما گفته شده است.

مهربان | خودنما | پرتوقع |نیرومند|ناشکیبا|دمدمی |مقاوم |طعنه زن|سلطه پذیر|مهارنشده

جاه طلب |گشاده رو |سلطه گر |سخاوتمند |خردمند |خوشبین|زاهدماب |حساس |شکیبا |کینه توز| جسور|بدبین

ترسو|تندمزاج|مطیع|خودرای|آرمیده|معاشرتی|قابل اعتماد|منزوی

برای رسیدن به خودواقعی درستی 270صفت دیگر را لیست کنید وعلامت بزنید .

تولد شخصیت

آیا ما با پیش فرض به دنیا می آییم؟ آیا شخصیتمان از قبل شکل گرفته؟

آیا تکرار والدین خود هستیم ؟ آیا ضمیر نا خودآگاه فرمان می دهد برما؟

آیا شخصیت تغییر هم می کند؟

نظریه های زیادی دراین رابطه وجودارد. و همه این نظریات به آگاهی ما ازشکل گیری شخصیت کمک می کنند.

هرکدام ازاین نظریه پردازان قطعه هایی از پرسش های جهان هستندک ه می خواهند به سؤال‌های ما پاسخ دهند و تلاش آنها درباره اینکه چطور ما این گونه هستیم و چگونه با جهان ارتباط برقرارمی کنیم مداوم و پایداراست.

برای همین نظرهای روانشناسان و اهل علم را مطالعه می‌کنیم. .